Stiri

Clarificari acord conform Deciziei 189 din 19.04.2017

18.06.2017

 

 

Avind in vedere solicitdrile primite din pa(ea sportivilor legitimali, Aeroclubul Romdniei doreqte sd clarifice sensul anumitor clauze din cuprinsul Autrdului de pregdtire ;i dnlrenumenl tn prucli.'ureu sptrrturilor acnmuulita. in acest sens, formuldm urmitoarele clarificdri, aplicabile tuturor sportivilor legitima{i la Aeroclubul Romdniei:

I. Releritor la Anicolul l:

  • -  Acordul este strict legat de calitatea de sportiv legitimat a unei persoane. Orice sportiv

    poate renunla la aceastd calitate in mod neingrddit. Ambele pir{i au dreptul de a pune capdt in mod egal colabordrii, o astfel de decizie av6nd efect direct Ei asupra Acordului.

    [...] 

    Pentru detalii consultati fisierul atasat.