Ministerul Transporturilor

 
Reglementare aeronautică civilă română RACR-47 "Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 3/2007

din 18/07/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 558 din 15/08/2007


 

    PREAMBUL

   1. Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin Codul aerian civil, prin actele normative interne din domeniu, în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago în 1944, la care România a aderat, şi ale altor convenţii şi acorduri la care România este parte.
   2. În scopul asigurării, organizării şi desfăşurării activităţilor de registru şi înmatriculare a aeronavelor civile, Ministerul Transporturilor emite, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, acte normative conforme cu reglementările, standardele, practicile recomandate şi procedurile elaborate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi de alte organisme internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte semnatară ori cu acorduri şi convenţii la care a aderat şi asigură controlul respectării acestora.
   3. Persoanele fizice şi juridice proprietare şi/sau deţinătoare de aeronave civile înmatriculate în România, care îşi propun să se angajeze în operarea aeronavelor, precum şi operatorii aerieni români care organizează şi execută operaţiuni de aviaţie civilă sunt obligaţi să îndeplinească toate prevederile reglementărilor aeronautice emise de Ministerul Transporturilor, precum şi ale instrucţiunilor şi normelor de aplicare a acestora şi să se supună activităţilor de evaluare, inspecţie şi supraveghere întreprinse în conformitate cu aceste reglementări.
   4. Prezenta reglementare cuprinde norme şi proceduri specifice activităţilor de registru şi înmatriculare a aeronavelor civile şi a fost elaborată în conformitate cu prevederile Codului aerian civil, Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională şi anexei nr. 7 la aceasta.
   5. În prezenta reglementare, pentru Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile din România se utilizează denumirea de Registru unic de înmatriculare a aeronavelor civile. Detaliile privind modul de conformare cu prevederile RACR-47, precum şi cele pentru explicarea conţinutului sunt prezentate în instrucţiunile de aplicare emise de autoritatea de înmatriculare competentă.

   CAPITOLUL I
  Prevederi generale

    RACR 47.01 Aplicabilitate
   a) Prezenta reglementare se aplică aeronavelor civile prezentate în anexa (Clasificarea aeronavelor) care face parte integrantă din aceasta.
   b) Prezenta reglementare nu se aplică baloanelor utilizate exclusiv în scopuri meteorologice, baloanelor libere nepilotate, fără încărcătură utilă, şi nici vehiculelor aeriene fără pilot la bord, cu masa mai mică de 25 kg.
    RACR 47.02 Cerinţe generale
   a) O aeronavă civilă română poate zbura în spaţiul aerian naţional numai dacă posedă un certificat de înmatriculare, emis conform prezentei reglementări, iar însemnul de naţionalitate şi marca de ordine sunt inscripţionate pe aeronavă.
   b) Se exceptează de la prevederile lit. a) aeronavele civile care fac obiectul prevederilor cap. VI.
   c) Prin înmatricularea unei aeronave civile în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, aeronava respectivă capătă naţionalitatea română.
   d) O aeronavă civilă înmatriculată în România nu poate fi înmatriculată şi în alt stat.
   e) Aeronavele care se înmatriculează în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile trebuie să posede un certificat de tip şi/sau de navigabilitate, emis potrivit reglementărilor aplicabile, cu excepţia acelor categorii de aeronave stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, care pot fi înmatriculate fără a poseda un certificat de navigabilitate.
   f) O aeronavă poate fi înmatriculată în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile dacă întruneşte următoarele condiţii:
   1. nu este înmatriculată în alt stat; şi
   2. nu este utilizată pentru servicii militare, vamale sau de poliţie; şi
   3. satisface cerinţele reglementărilor naţionale privind nivelul de zgomot şi de emisii toxice; şi
   4. se află în una dintre următoarele situaţii:
   4.1. aparţine unei persoane fizice sau juridice române ori unui cetăţean străin cu domiciliul sau reşedinţa permanentă în România ori unei persoane juridice străine constituite în mod legal care desfăşoară activităţi economice în conformitate cu legislaţia română, iar aeronava civilă respectivă îşi are baza principală de operare în România; sau
   4.2. aparţine unei persoane fizice sau juridice a unui stat străin cu care România a încheiat o convenţie prin care cele două state îşi acordă reciproc tratamentul naţional în ceea ce priveşte regimul de înmatriculare a aeronavelor civile; şi
   5. autoritatea de înmatriculare constată îndeplinirea cerinţelor aplicabile ale prezentei reglementări.
    RACR 47.03 Autoritatea de înmatriculare
   a) Autoritatea de înmatriculare este organismul tehnic specializat căruia Ministerul Transporturilor i-a delegat competenţe pentru exercitarea activităţilor de registru în aviaţia civilă.
   b) În sensul prezentei reglementări, autoritatea de înmatriculare este Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
   c) Ministerul Transporturilor poate desemna, prin ordin al ministrului, şi alte organisme specializate care să aplice prevederile prezentei reglementări în domeniul identificării aeronavelor civile române.
   d) Autoritatea de înmatriculare nu emite niciun certificat referitor la proprietate şi nici nu confirmă prin certificatul de înmatriculare informaţii cu privire la proprietatea sau deţinerea unei aeronave relativ la persoana fizică sau juridică care apare ca proprietar/deţinător, în baza actelor de proprietate şi/sau de deţinere înaintate împreună cu cererea de înmatriculare a aeronavei.
   e) Autoritatea de înmatriculare poate furniza Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale sau statelor contractante informaţii privind înmatricularea şi proprietatea asupra aeronavelor înmatriculate în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, în conformitate cu prevederile art. 21 din Convenţia privind aviaţia civilă internaţională.
    RACR 47.04 Solicitanţi
   a) Solicitarea înmatriculării unei aeronave civile în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile poate fi făcută de către proprietarul aeronavei sau deţinătorul acesteia, cu acordul scris al proprietarului, atunci când aeronava îndeplineşte condiţiile de la RACR 47.02 lit. f) pct. 4.
   b) Solicitarea înmatriculării se face printr-o cerere adresată, autorităţii de înmatriculare, în conformitate cu RACR 47.13.
   c) Solicitantul înmatriculării poate îndeplini formalităţile necesare înmatriculării fie direct, fie prin mandatar, cu procură autentificată potrivit legii.
    RACR 47.05 Dovada dreptului real asupra aeronavei
   a) Dovada dreptului real asupra aeronavei se face de către proprietarul aeronavei sau de către deţinătorul legal al acesteia, prin:
   1. titlul de proprietate - care poate fi un contract de vânzarecumpărare valabil încheiat, o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă sau orice alt act juridic prin care se transmite, în condiţiile legii, proprietatea asupra aeronavei;
   2. titlul de deţinere - titlul prin care se transmite, în condiţiile legii, dreptul de posesie şi de folosinţă asupra aeronavei.
   b) Înmatricularea unei aeronave civile în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile şi certificatul de înmatriculare nu constituie dovada deţinerii legale sau a proprietăţii asupra aeronavei civile în nicio acţiune juridică în care deţinerea sau proprietatea aeronavei respective este în litigiu.
   c) Documentele redactate în limba română prin care se dovedeşte dreptul real asupra aeronavei se prezintă fie în forma originală, fie în copie legalizată conform legii.
   d) Documentele redactate într-o limbă străină prin care se dovedeşte dreptul real asupra aeronavei se prezintă în copie, însoţite de traducerea legalizată a întregului document ori a extrasului din document care se referă la dreptul real asupra aeronavei, cuprinzând cel puţin părţile, obiectul, termenul contractului şi, după caz, acordul proprietarului cu privire la înmatricularea aeronavei.
    RACR 47.06 Însemne de înmatriculare
   a) Însemnele de înmatriculare ale unei aeronave civile române se compun din însemnul de naţionalitate şi marca de ordine.
   b) Marca de ordine se dispune în continuarea însemnului de naţionalitate, la dreapta acestuia, fiind despărţită de însemnul de naţionalitate printr-o cratimă.
    RACR 47.07 Însemnul de naţionalitate
    Însemnul de naţionalitate este constituit din grupul de litere "YR".
    Însemnul de naţionalitate a fost notificat Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale şi este conform cu prevederile art. 2.3 din anexa nr. 7 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională.
    RACR 47.08 Marca de ordine
   a) Marca de ordine este constituită dintr-un grup de litere sau cifre, după cum urmează:
   1. pentru aerodine, cu excepţia planoarelor, marca de ordine este constituită dintr-un număr de 3 litere;
   2. pentru planoare şi aerostate, marca de ordine este constituită dintr-un număr de 4 cifre.
   b) Marca de ordine este alocată de către autoritatea de înmatriculare.
   c) Nu pot fi alocate următoarele grupuri de litere sau grupuri de cifre:
   1. care au fost acordate altor aeronave civile române ce au fost radiate din Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile cu mai puţin de 5 ani înaintea primirii cererii de înmatriculare; fac excepţie aeronavele care se înmatriculează cu aceeaşi marcă avută înaintea radierii, indiferent de intervalul de timp;
   2. care fac parte din grupurile de litere care reprezintă semnale de pericol sau ajutor, încep cu litera Q sau pot conduce la confuzii de identificare (spre exemplu, SOS, XXX, PAN, TTT);
   3. care încep cu cifra 0 (zero).
    RACR 47.09 Plăcuţe de identificare
   a) Aeronavele civile române care sunt înmatriculate în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile trebuie, în afara însemnelor de înmatriculare, să fie prevăzute cu o plăcuţă de identificare.
   b) Plăcuţa de identificare trebuie confecţionată dintr-un material rezistent la foc şi trebuie să conţină informaţiile următoare:
   1. însemnul de naţionalitate şi marca de ordine;
   2. tipul aeronavei;
   3. seria şi data fabricaţiei;
   4. proprietarul şi deţinătorul, dacă acesta din urmă nu este şi proprietar.
   c) Marcarea informaţiilor pe plăcuţă trebuie făcută printr-o metodă (ştanţare, gravare, atac chimic etc.) care să asigure rezistenţa la foc.
   d) Plăcuţa de identificare trebuie fixată pe aeronavă într-un loc vizibil, în apropierea intrării principale, iar fixarea trebuie să fie suficient de sigură pentru a preîntâmpina scoaterea, pierderea sau ştergerea acesteia în timpul operării normale sau în urma unui accident soldat cu incendiu la bord.
   e) În cazul baloanelor libere nepilotate cu încărcătură utilă, plăcuţa de identificare trebuie fixată la exteriorul încărcăturii. Dimensiunile plăcuţei se stabilesc de către autoritatea de înmatriculare, în funcţie de dimensiunile încărcăturii.
    RACR 47.10 Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile
   a) Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile este documentul, constituit din foi matricole, în care sunt înscrise informaţiile referitoare la aeronavele civile cărora li s-a acordat, prin înmatriculare, naţionalitatea română, precum şi informaţiile aferente acestora şi este ţinut de către autoritatea de înmatriculare.
   b) Conţinutul foilor matricole din Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile este prevăzut la RACR 47.26.
   c) Păstrarea şi prelucrarea informaţiilor conţinute în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile pot fi efectuate şi în sistem informatic, cu respectarea cerinţelor legale privind protejarea acestora.
   d) Autoritatea de înmatriculare poate pune la dispoziţia oricărei persoane fizice sau juridice, la solicitarea în scris a acesteia, informaţii din Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, cu respectarea legilor în vigoare. Solicitarea trebuie să conţină numele complet şi adresa solicitantului, informaţiile solicitate, motivarea solicitării şi scopul în care vor fi utilizate informaţiile solicitate.
   e) Autoritatea de înmatriculare poate refuza furnizarea informaţiilor solicitate conform lit. d), dacă prin aceasta sunt afectate siguranţa publică sau securitatea naţională, intimitatea şi integritatea cetăţeanului protejate prin lege, interesele comerciale ale persoanelor fizice şi juridice, acţiunile în justiţie sau avizele juridice şi inspecţiile sau investigaţiile în curs de desfăşurare.
    RACR 47.11 Certificatul de înmatriculare
   a) Certificatul de înmatriculare este documentul care se emite pentru fiecare aeronavă civilă în parte, prin care se certifică înscrierea acesteia în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile.
   b) Certificatul de înmatriculare este un document obligatoriu la bordul aeronavei pe tot timpul activităţii de zbor.
   c) Certificatul de înmatriculare conţine următoarele rubrici:
   1. numărul certificatului;
   2. însemnele de naţionalitate şi marca de ordine;
   3. constructorul aeronavei şi tipul;
   4. numărul de fabricaţie al aeronavei dat de constructor;
   5. numele proprietarului şi, după caz, al deţinătorului;
   6. adresa deţinătorului şi, în cazul în care deţinătorul nu este şi proprietar, a proprietarului;
   7. declaraţia privind baza legală pentru înscrierea în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile;
   8. data emiterii;
   9. semnătura emitentului.
   d) În cazul în care proprietarul şi deţinătorul aeronavei sunt persoane fizice sau juridice diferite, numele şi domiciliul sunt înscrise separat pentru fiecare dintre aceştia.
   e) Forma certificatului de înmatriculare se stabileşte de către autoritatea de înmatriculare conform modelului specificat în anexa nr. 7 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională. Certificatul de înmatriculare este redactat în limbile română şi engleză.
    RACR 47.12 Calculul termenelor
   a) Calculul termenelor prevăzute în prezenta reglementare se referă la zile calendaristice şi nu include nici ziua când a început şi nici ziua când s-a împlinit termenul. Termenul stabilit în luni se împlineşte în ziua corespunzătoare celei de la care curge termenul.
   b) Termenul care, începând la datele de 29, 30, 31 ale lunii, se împlineşte într-o lună care nu are asemenea zi se socoteşte împlinit în prima zi a lunii următoare. Termenul care se împlineşte într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungeşte până la sfârşitul primei zile lucrătoare următoare.
   c) Data comunicării actelor de procedură este data la care actul emis de autoritatea de înmatriculare a fost primit de solicitant (titular sau mandatar, după caz). Această dată se confirmă cu semnătura de primire a solicitantului, titularului sau mandatarului.

   CAPITOLUL II
  Înmatricularea aeronavelor civile

    RACR 47.13 Solicitarea înmatriculării
   a) Solicitantul trebuie să depună la autoritatea de înmatriculare, pentru aeronava în cauză, următoarele documente:
   1. cererea de înmatriculare;
   2. titlul de proprietate sau, după caz, titlul de deţinere, însoţit de acordul scris al proprietarului, în vederea înmatriculării;
   3. certificatul de navigabilitate sau un document care atestă navigabilitatea;
   4. documentul referitor la situaţia anterioară a aeronavei în ceea ce priveşte înmatricularea, conform RACR 47.15;
   5. schema de dispunere a însemnelor de înmatriculare, stabilite conform cap. III;
   6. dovada achitării tarifului prevăzut pentru serviciul prestat de către autoritatea de înmatriculare.
   b) Pentru înmatricularea baloanelor libere nepilotate sunt necesare numai documentele prevăzute la lit. a) pct. 1, 2, 4 şi 6.
   c) În timpul definitivării construcţiei sau formalităţilor de import al unei aeronave, solicitantul trebuie să ia în prealabil legătura cu autoritatea de înmatriculare pentru a cere să i se rezerve o marcă de ordine, precum şi pentru a se accepta culoarea însemnelor de înmatriculare faţă de culoarea în care va fi vopsită aeronava şi schema de dispunere a însemnelor de înmatriculare.
   d) Autoritatea de înmatriculare va declanşa procedura de înmatriculare numai dacă solicitantul furnizează în totalitate documentele şi informaţiile prevăzute la lit. a).
    RACR 47.14 Conţinutul şi forma cererii de înmatriculare
   a) Cererea de înmatriculare a unei aeronave în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile trebuie să cuprindă informaţii referitoare la:
   1. numele, prenumele, naţionalitatea şi domiciliul proprietarului aeronavei şi ale deţinătorului, dacă deţinătorul nu este şi proprietar;
   2. clasa şi tipul aeronavei, precum şi destinaţia ce urmează a i se da;
   3. numele constructorului aeronavei şi numărul de fabricaţie dat de constructor;
   4. marca de ordine rezervată pentru aeronava respectivă de către autoritatea de înmatriculare, dacă solicitantul a rezervat-o anterior;
   5. culoarea în care este vopsită aeronava şi culoarea însemnelor de înmatriculare;
   6. baza principală de operare.
   b) Forma cererii de înmatriculare se stabileşte de către autoritatea de înmatriculare.
    RACR 47.15 Documente referitoare la situaţia anterioară privind înmatricularea aeronavei
    Documentele referitoare la situaţia anterioară a aeronavei privind înmatricularea sunt următoarele:
   a) pentru aeronavele de serie noi care nu au mai fost înmatriculate în România sau în altă ţară:
   1. în cazul aeronavelor fabricate în România, o declaraţie a constructorului privind modul în care aeronava a fost identificată în cadrul zborurilor de fabrică; sau
   2. în cazul aeronavelor importate, un document, emis de autoritatea aeronautică civilă competentă din ţara fabricantului, din care să reiasă că aeronava nu este înmatriculată în registrul de înmatriculare al ţării respective;
   b) pentru aeronavele care au fost ultima dată înmatriculate în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile şi nu au fost radiate: certificatul de înmatriculare;
   c) pentru aeronavele care au fost ultima dată înmatriculate într-o altă ţară: certificatul de radiere sau un document legal emis de autoritatea aeronautică civilă din acea ţară, care să ateste că aeronava nu mai este înmatriculată în ţara respectivă.
    RACR 47.16 Soluţionarea cererii de înmatriculare
   a) După primirea cererii, autoritatea de înmatriculare procedează după cum urmează:
   1. în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii, analizează cererea şi documentele însoţitoare prevăzute la RACR 47.13 lit. a);
   2. în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, decide cu privire la înscrierea aeronavei civile în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile. În cazul unei decizii favorabile, autoritatea de înmatriculare procedează la înmatricularea aeronavei.
   b) Alte documente prezentate în susţinerea unei cereri de înmatriculare se depun în forma prevăzută la RACR 47.05 lit. c), pentru cele redactate în limba română, sau în forma prevăzută la RACR 47.05 lit. d), pentru cele care nu sunt redactate în limba română.
   c) Refuzul sau amânarea înmatriculării aeronavei se comunică solicitantului în scris, prin decizie motivată, în cadrul termenului prevăzut la lit. a) pct. 2.
   d) În anumite cazuri, autoritatea de înmatriculare poate cere deţinătorului aeronavei, în completare, acte sau documente suplimentare pe care le consideră necesare în vederea înmatriculării aeronavei. În acest caz, termenul prevăzut la lit. a) pct. 2 se calculează începând de la data de înregistrare a primirii ultimului act sau document solicitat.
   e) Împotriva acestei decizii solicitantul poate face contestaţie la Ministerul Transporturilor în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. O copie a contestaţiei trebuie depusă şi la autoritatea de înmatriculare.
   f) Ministerul Transporturilor îi transmite contestatarului modul de soluţionare a contestaţiei în termen de 15 zile de la data înregistrării ei la Ministerul Transporturilor.
   g) Deciziile necontestate în termenul prevăzut la lit. e) rămân definitive, în condiţiile legii.
   h) Împotriva deciziei Ministerului Transporturilor contestatarul se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, conform legii.
    RACR 47.17 Înmatricularea aeronavei
   a) Înmatricularea aeronavei constă în înscrierea aeronavei în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile şi confirmarea efectuării acestei operaţiuni prin emiterea certificatului de înmatriculare.
   b) După emiterea certificatului de înmatriculare, acesta i se eliberează solicitantului.
   c) Certificatul de înmatriculare se preia de către solicitant de la autoritatea de înmatriculare sub semnătură de primire.
    RACR 47.18 Suspendarea şi revocarea certificatului de înmatriculare
   a) Suspendarea reprezintă, în sensul prezentei reglementări, încetarea temporară a efectelor juridice produse de certificatul de înmatriculare.
   b) Revocarea reprezintă, în sensul prezentei reglementări, încetarea definitivă a efectelor juridice produse de certificatul de înmatriculare.
   c) Autoritatea de înmatriculare dispune suspendarea certificatului de înmatriculare în următoarele cazuri:
   1. când se constată existenţa, pe rolul unei instanţe judecătoreşti, a unui litigiu cu privire la titlul de proprietate sau de deţinere asupra unei aeronave;
   2. când nu este respectat termenul de 10 zile prevăzut la RACR 47.28 lit. a);
   3. când nu este respectat termenul de 5 zile prevăzut la lit. e);
   4. pe perioada de 60 de zile prevăzută la RACR 47.31 lit. e);
   5. când certificatul de navigabilitate a fost revocat.
   d) Autoritatea de înmatriculare dispune revocarea certificatului de înmatriculare în următoarele cazuri:
   1. când este anulat, printr-o sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă, titlul de proprietate sau de deţinere prezentat de solicitant la înmatriculare;
   2. când sunt efectuate operaţiuni de zbor cu o aeronavă care are certificatul de înmatriculare suspendat;
   3. când o aeronavă nu este operată în ţară mai mult de un an, iar operatorul nu poate da informaţii referitoare la poziţionarea ei sau starea de navigabilitate.
   e) Titularul certificatului de înmatriculare este obligat să aducă la cunoştinţa autorităţii de înmatriculare, în termen de 5 zile, orice litigiu cu privire la titlul de proprietate sau de deţinere al aeronavei.
   f) Certificatul de înmatriculare poate fi suspendat pe o perioadă de cel mult 6 (şase) luni.
   g) În cazul prevăzut la lit. c) pct. 1, suspendarea certificatului de înmatriculare încetează odată cu rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.
   h) Când nu sunt eliminate cauzele care au dus la suspendarea certificatului de înmatriculare, la expirarea perioadei de suspendare autoritatea de înmatriculare procedează la revocarea lui.
   i) Suspendarea şi revocarea certificatului de înmatriculare i se comunică titularului acestuia prin decizie motivată. Titularul certificatului de înmatriculare suspendat sau revocat poate contesta decizia autorităţii de înmatriculare, conform procedurii prevăzute la RACR 47.16 lit. e)-h).
   j) În cazul aeronavelor grevate de sarcini, nu se poate dispune decât măsura suspendării certificatului de înmatriculare, chiar şi în situaţiile prevăzute pentru revocare.
   k) Titularul certificatului de înmatriculare revocat este obligat să depună originalul acestui certificat la autoritatea de înmatriculare, imediat după primirea înştiinţării.
   l) Odată cu comunicarea deciziei de suspendare sau revocare către proprietar şi deţinător, autoritatea de înmatriculare îi poate comunica această decizie oricărei persoane fizice sau juridice române ori străine care ar putea fi interesată, în conformitate cu prevederile RACR 47.10 lit. c)-e).

   CAPITOLUL III
  Cerinţe privind însemnele de înmatriculare

    RACR 47.19 Inscripţionarea însemnelor de înmatriculare
   a) Însemnele de înmatriculare inscripţionate pe aeronavă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
   1. să fie vopsite pe aeronavă sau aplicate pe aceasta prin orice alte mijloace care să asigure un grad similar de permanenţă;
   2. să nu aibă ornamentaţii;
   3. să contrasteze în culoare cu fondul; şi
   4. să fie lizibile.
   b) Însemnele de înmatriculare trebuie să fie menţinute curate şi vizibile în mod permanent pe aeronavă.
    RACR 47.20 Poziţionarea însemnelor de înmatriculare pe aerostate
   a) Pe dirijabile, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate pe înveliş sau pe ampenaj:
   1. dacă marcarea se face pe înveliş, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate de-a lungul ambelor feţe laterale. De asemenea, marcarea trebuie să fie inscripţionată şi pe faţa superioară a dirijabilului, pe linia de simetrie;
   2. dacă marcarea se face pe ampenaj, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate atât pe ampenajul vertical, cât şi pe cel orizontal. Marcarea pe ampenajul orizontal trebuie să fie dispusă pe extradosul jumătăţii din dreapta şi pe intradosul jumătăţii din stânga, baza literelor sau cifrelor fiind către bordul de fugă; marcarea pe ampenajul vertical trebuie să fie dispusă pe jumătatea inferioară a ambelor feţe ale ampenajului, literele şi cifrele fiind scrise de-a lungul orizontalei.
   b) Pe balonul sferic, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate pe două feţe diametral opuse, în apropierea circumferinţei maxime orizontale.
   c) Pe balonul alungit, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate pe ambele feţe laterale. Marcarea trebuie să fie dispusă în apropierea secţiunii maxime orizontale şi paralel cu aceasta, imediat sub linia punctelor de prindere a cablurilor de suspensie a nacelei.
   d) Pentru toate aerostatele, însemnele de înmatriculare dispuse pe feţele laterale ale aerostatelor trebuie să fie vizibile la fel de bine atât lateral, cât şi de pe sol.
   e) Pentru baloanele libere nepilotate, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate numai pe plăcuţa de identificare, dimensiunile acestora stabilindu-se în funcţie de dimensiunile plăcuţei de identificare.
    RACR 47.21 Poziţionarea însemnelor de înmatriculare pe aerodine
   a) Pe avioane, planoare şi alte aerodine cu o structură exterioară asemănătoare, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate pe aripi şi pe fuselaj.
   b) Pe aripi, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate pe intrados, de-a lungul anvergurii, însemnul de naţionalitate (YR), cratima (-) şi marca înscriindu-se pe aripa stângă. Dispunerea lor trebuie să fie astfel făcută, încât însemnele de înmatriculare să poată fi citite de la stânga la dreapta când se priveşte de la sol, opus sensului de zbor al aeronavei. Însemnele de înmatriculare trebuie să fie aplicate la aceeaşi distanţă de bordul de atac şi de bordul de fugă al aripilor. În cazul când aeronava este prevăzută cu mai multe rânduri de aripi, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate numai pe intradosul aripii inferioare stânga.
   c) Pe fuselaj, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate pe cele două feţe laterale ale acestuia, între bordul de fugă al aripilor şi ampenaj, la mijlocul distanţei respective. În cazul în care însemnele de înmatriculare nu pot fi inscripţionate pe fuselaj din cauza configuraţiei acestuia, ele trebuie să fie înscrise pe jumătăţile superioare ale ambelor feţe ale ampenajului vertical. Dacă ampenajul vertical este cu derive multiple, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate pe suprafeţele exterioare ale derivelor extreme, în jumătatea superioară.
    RACR 47.22 Dimensiunile caracterelor însemnelor de înmatriculare
   a) Caracterele (litere şi cifre) conţinute în acelaşi grup de însemne de înmatriculare trebuie să aibă aceeaşi înălţime.
   b) Înălţimea caracterelor inscripţionate pe aerostate trebuie să fie de minimum 50 cm.
   c) Înălţimea caracterelor inscripţionate pe aerodine se stabileşte după cum urmează:
   1. minimum 50 cm, când acestea sunt inscripţionate pe aripă, şi maximum 2/3 din coarda medie geometrică a aripii respective;
   2. minimum 30 cm, când acestea sunt inscripţionate pe fuselaj şi pe ampenajul vertical, şi maximum 2/3 din înălţimea medie a suprafeţei laterale a fuselajului, respectiv ampenajului vertical.
    RACR 47.23 Tipuri de caractere utilizate la inscripţionarea însemnelor de înmatriculare
   a) Inscripţionarea însemnelor de înmatriculare pe corpul aeronavei trebuie să se efectueze utilizând litere de tipar majuscule ale alfabetului latin şi cifre arabe.
   b) Trăsătura cu care sunt inscripţionate pe corpul aeronavei însemnele trebuie să fie plină.
   c) Proporţiile caracterelor trebuie să fie următoarele:
   1. literele sau cifrele - cu excepţia literelor I, J, M, W şi cifrei 1 - trebuie să aibă o lăţime egală cu 2/3 din înălţimea acestora, iar linia cu care vor fi scrise pe corpul aeronavei trebuie să fie o linie plină, având lăţimea egală cu 1/6 din înălţimea literei sau cifrei. Fiecare literă, cifră sau cratimă trebuie să fie separată de cea precedentă printr-un spaţiu egal cu 1/6 din înălţimea literelor sau cifrelor respective;
   2. litera I trebuie să aibă o lăţime egală cu 1/6 din înălţime; litera M trebuie să aibă o lăţime egală cu 7/8 din înălţime; litera W trebuie să aibă baza mare egală cu înălţimea şi baza mică egală cu 2/5 din înălţime, iar litera J şi cifra 1 trebuie să aibă o lăţime egală cu 1/2 din înălţime;
   3. cratima trebuie să aibă o lungime egală cu lăţimea unei litere.
    RACR 47.24 Cazuri speciale
   a) Pentru aerodinele şi aerostatele cu o configuraţie deosebită (care diferă de cea obişnuită) sau la care nu se pot aplica prevederile RACR 47.19, 47.20 şi 47.21, poziţionarea şi/sau dimensiunile însemnelor de înmatriculare se stabilesc de la caz la caz de către autoritatea de înmatriculare, pentru realizarea identificării acestor aeronave din aer şi de la sol.
   b) Pe gondolele echipamentelor speciale de la bordul aeronavelor civile, legate cu cablu trenant de aeronavă, se inscripţionează, în mod obligatoriu, însemnele de înmatriculare ale aeronavei respective.
    RACR 47.25 Înlăturarea însemnelor de înmatriculare
   a) Înlăturarea însemnelor de înmatriculare de pe aeronavă se face de către proprietar sau împuternicitul său legal, imediat după confirmarea radierii de către autoritatea de înmatriculare.
   b) În cazul aeronavelor grevate de sarcini, proprietarul trebuie să aibă şi acordul unanim şi expres al beneficiarului/beneficiarilor de sarcină, înaintea înlăturării însemnelor de înmatriculare.
   c) Plăcuţa de identificare trebuie scoasă de pe aeronavă odată cu înlăturarea însemnelor de înmatriculare.
   d) Autoritatea de înmatriculare are dreptul de a verifica îndeplinirea cerinţelor prevăzute la lit. a), b) şi c).

   CAPITOLUL IV
  Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile

    RACR 47.26 Informaţii ce se înscriu în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile
    Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile cuprinde în mod obligatoriu:
   1. rubrici în care se înscriu datele iniţiale necesare înmatriculării:
   1.1. informaţii corespunzătoare situaţiei la data înmatriculării:
   1.1.1. numărul şi data eliberării certificatului;
   1.1.2. clasa şi tipul aeronavei;
   1.1.3. însemnele de naţionalitate şi marca de ordine;
   1.1.4. numele constructorului;
   1.1.5. numărul de fabricaţie al aeronavei dat de constructor;
   1.1.6. numele şi adresa deţinătorului şi, în cazul în care deţinătorul nu este şi proprietar, cele ale proprietarului;
   1.1.7. numărul şi data certificatului de navigabilitate;
   1.1.8. baza principală de operare a aeronavei;
   1.1.9. menţiuni speciale cu privire la sarcini asupra aeronavei;
   1.1.10. semnătura persoanei care a făcut înscrisurile în registru;
   1.2. modificări ulterioare referitoare la:
   1.2.1. caracteristicile şi culoarea aeronavei şi culoarea însemnelor de înmatriculare;
   1.2.2. schimbarea deţinătorului sau a proprietarului aeronavei;
   1.2.3. emiteri de duplicate ale certificatului de înmatriculare;
   1.2.4. suspendarea/revocarea certificatului de înmatriculare;
   1.2.5. radierea aeronavei;
   1.2.6. alte informaţii utile autorităţii de înmatriculare;
   1.3. în cazul în care proprietarul şi deţinătorul sunt persoane fizice sau juridice diferite, numele şi domiciliul (sediul) se vor înscrie pentru fiecare dintre aceştia;
   2. pentru baloanele libere nepilotate, se completează numai datele prevăzute la pct. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 şi 1.1.6.
    RACR 47.27 Certificarea înscrierii în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile
    Înscrierea aeronavei în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile se certifică prin eliberarea certificatului de înmatriculare.
    RACR 47.28 Modificarea şi înscrierea menţiunilor ulterioare în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile
   a) Modificarea caracteristicilor exterioare ale unei aeronave civile, schimbările bazei principale de operare, schimbările deţinătorului sau proprietarului ori ale adreselor acestora, precum şi modificarea culorilor aeronavei/însemnelor de înmatriculare trebuie aduse, obligatoriu în scris, la cunoştinţa autorităţii de înmatriculare, în termen de cel mult 10 zile de la efectuarea acestora.
   b) Autoritatea de înmatriculare face menţiuni asupra acestor modificări şi schimbări, la rubricile respective, atât în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, cât şi în certificatul de înmatriculare, care trebuie să fie prezentat în acest scop de către deţinător.
   c) Prin schimbarea proprietarului/deţinătorului se înţelege transferul dreptului de proprietate/folosinţă a aeronavei.
   d) Autoritatea de înmatriculare modifică rubricile proprietar/deţinător din Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile şi din certificatul de înmatriculare în următoarele condiţii:
   1. dacă există o cerere expresă întocmită de către proprietar sau deţinător, direct sau prin mandatar, cu procură potrivit legii;
   2. în temeiul unei sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile.
   e) La comunicarea către autoritatea de înmatriculare a schimbării proprietarului sau deţinătorului, acesta trebuie să anexeze noile titluri de proprietate, respectiv deţinere, în forma prevăzută la RACR 47.05 lit. c) şi d).
   f) În anumite cazuri, autoritatea de înmatriculare îi poate cere proprietarului/deţinătorului aeronavei, în completare, acte sau documente lămuritoare pe care le consideră necesare în vederea înmatriculării aeronavei. În acest caz, termenul se calculează începând de la data de înregistrare a primirii ultimului act sau document solicitat.
   g) Modificarea sau refuzul modificării li se comunică în scris, prin decizie motivată, atât solicitantului acestei modificări, cât şi fostului proprietar/deţinător al aeronavei, în termen de 5 zile de la data emiterii ei, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data solicitării.
   h) Persoanele prevăzute mai sus pot contesta această decizie conform procedurii prevăzute la RACR 47.16 lit. e) - h).
   i) În secţiunea "menţiuni speciale cu privire la sarcini" se înscriu menţiunile în baza şi în limitele notificării primite de la agentul instrumentator al Registrului foilor de sarcini, conform procedurii autorităţii de înmatriculare privind solicitarea şi efectuarea înscrierii menţiunilor în foaia de sarcini a aeronavei.
    RACR 47.29 Eliberarea de duplicate ale certificatului de înmatriculare
   a) În cazul pierderii certificatului de înmatriculare al unei aeronave civile, autoritatea de înmatriculare, la cererea deţinătorului, eliberează un duplicat al certificatului de înmatriculare. Cererea pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare trebuie să-i fie înaintată autorităţii de înmatriculare, însoţită de documente din care să rezulte efectuarea formalităţilor de publicitate ce se cer pentru pierderea de înscrisuri oficiale.
   b) Eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare se înscrie în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile la rubrica respectivă.

   CAPITOLUL V
  Radierea unei aeronave din Registrul unic de
înmatriculare a aeronavelor civile

    RACR 47.30 Situaţii ce conduc la radiere
    O aeronavă se radiază din Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile în următoarele situaţii:
   a) aeronava nu mai îndeplineşte condiţiile de la RACR 47.02 lit. f) pct. 4;
   b) aeronava a fost transferată către autorităţi militare, vamale sau de poliţie;
   c) aeronava a fost scoasă din folosinţă sau casată;
   d) aeronava a fost distrusă;
   e) aeronava a fost declarată dispărută;
   f) există o cerere expresă întocmită de către proprietar sau deţinător, cu acordul scris al proprietarului, direct sau prin mandatar, cu procură potrivit legii;
   g) certificatul de înmatriculare este revocat.
    RACR 47.31 Procedura de radiere
   a) În situaţiile prevăzute la RACR 47.30 lit. a)-c), odată cu comunicarea situaţiei aeronavei şi transmiterea cererii de radiere, proprietarul/deţinătorul aeronavei este obligat să anexeze documentul din care să rezulte situaţia aeronavei, să depună originalul certificatului de înmatriculare al aeronavei în cauză şi să confirme înlăturarea însemnelor de înmatriculare.
   b) Documentul din care rezultă situaţia aeronavei trebuie prezentat în original ori în copie legalizată, dacă este un document redactat în limba română, sau în traducere legalizată, dacă este un document redactat într-o limbă străină.
   c) În situaţia în care aeronava a fost distrusă sau este declarată dispărută, deţinătorul aeronavei trebuie să-i comunice autorităţii de înmatriculare situaţia aeronavei şi să depună cererea de radiere. Autoritatea de înmatriculare poate proceda la radierea unei aeronave distruse sau dispărute şi în lipsa cererii de radiere, dacă deţine dovezile legale privind distrugerea sau dispariţia acesteia.
   d) În situaţia prevăzută la RACR 47.30 lit. f), la primirea cererii de radiere, autoritatea de înmatriculare îi notifică deţinătorului aeronavei ca, în termen de 10 zile de la data comunicării acesteia, să depună certificatul de înmatriculare al aeronavei în cauză şi să confirme înlăturarea însemnelor de înmatriculare.
   e) În cazul în care nu mai există informaţii cu privire la o aeronavă, deţinătorul ei este obligat să-i comunice imediat, în scris, această situaţie autorităţii de înmatriculare. După primirea comunicării, autoritatea de înmatriculare trebuie să depună toate diligenţele pentru obţinerea datelor necesare, iar în caz că în termen de 60 de zile nu se obţin informaţii cu privire la aeronavă, aceasta este declarată dispărută şi autoritatea de înmatriculare dispune radierea ei din Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile.
   f) În anumite cazuri, autoritatea de înmatriculare îi poate cere deţinătorului aeronavei, în completare, acte sau documente suplimentare pe care le consideră necesare în vederea radierii aeronavei. În acest caz, termenul se calculează începând de la data de înregistrare a primirii ultimului act sau document solicitat.
   g) Radierea sau refuzul radierii i se comunică în scris, prin decizie motivată, solicitantului radierii sau, dacă este cazul, şi proprietarului/deţinătorului aeronavei, în termen de 5 zile de la data emiterii ei, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data solicitării.
   h) Persoanele menţionate mai sus pot contesta această decizie conform procedurii prevăzute la RACR 47.16 lit. e)-h).
    RACR 47.32 Radierea aeronavelor grevate de sarcini
    Radierea din Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile a aeronavelor grevate de sarcini se face numai cu acordul expres, constatat printr-un înscris original, al beneficiarului de sarcină.

   CAPITOLUL VI
  Prevederi speciale

    RACR 47.33 Aeronave exceptate de la înmatriculare
   a) Următoarele categorii de aeronave pot efectua zboruri în spaţiul aerian naţional fără a fi înmatriculate în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, fiind exceptate în conformitate cu prevederile Codului aerian civil:
   1. aeronave prototip;
   2. aeronave de serie nou-construite;
   3. aeronave care au fost radiate din registrele altor state şi sunt supuse unor zboruri în vederea stabilirii stării de navigabilitate;
   4. aeronave stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.
   b) Aeronavele care efectuează zboruri în spaţiul aerian naţional fără a fi înmatriculate trebuie să fie identificate în conformitate cu prevederile conţinute în acest capitol.
    RACR 47.34 Însemne de identificare
   a) Însemnele de identificare ale unei aeronave civile române se compun din însemnul de naţionalitate şi marca de identificare. Marca de identificare trebuie dispusă la dreapta şi în continuarea însemnului de naţionalitate printr-o cratimă.
   b) Prevederile RACR 47.08 şi 47.19-47.24 referitoare la marca de identificare şi cerinţele privind însemnele de înmatriculare trebuie aplicate şi însemnelor de identificare.
   c) Însemnele de identificare trebuie aplicate pe aeronavă cu un material uşor de îndepărtat, dacă identificarea se face pe o perioadă limitată de maximum 6 luni.
   d) Însemnele de identificare trebuie înlăturate în momentul transferului dreptului de proprietate asupra aeronavei către o altă persoană fizică sau juridică ori la expirarea valabilităţii certificatului de identificare.
    RACR 47.35 Marca de identificare pentru aeronavele produse în ţară
   a) Marca de identificare se alocă producătorilor şi distribuitorilor de aeronave pentru aplicarea temporară pe aeronavă în timpul zborurilor permise conform acestui capitol.
   b) Folosirea mărcii de identificare este supusă următoarelor condiţii:
   1. mărcile de identificare pot fi folosite şi refolosite numai în legătură cu certificatul de identificare al aeronavei;
   2. aceeaşi marcă de identificare nu este permis să fie folosită în acelaşi timp pe două sau mai multe aeronave.
    RACR 47.36 Certificatul de identificare al aeronavei
   a) Certificatul de identificare se eliberează în urma unei cereri scrise, care trebuie să cuprindă:
   1. numele, prenumele, naţionalitatea şi domiciliul proprietarului sau deţinătorului aeronavei;
   2. clasa/tipul aeronavei şi destinaţia ce urmează a i se da;
   3. numele constructorului şi numărul/seria de fabricaţie;
   4. marca de identificare solicitată;
   5. perioada pentru care se solicită identificarea.
   b) Solicitantul certificatului de identificare al aeronavei trebuie să facă dovada deţinerii legale a aeronavei pentru care solicită certificatul.
   c) Evidenţa certificatelor de identificare se păstrează într-un registru de identificare. Acesta este ţinut de autoritatea de înmatriculare sau alt organism desemnat de către Ministerul Transporturilor şi cuprinde informaţiile prevăzute în certificatul de identificare.
   d) Zborurile cu aeronavele identificate conform prevederilor prezentului capitol sunt supuse prevederilor conţinute în reglementările specifice emise de Ministerul Transporturilor şi procedurile aferente. Dacă nu există alte prevederi, întreaga responsabilitate, precum şi asumarea tuturor riscurilor legate de întreţinerea şi zborul acestor categorii de aeronave revin persoanelor fizice sau juridice angajate în astfel de zboruri.
   e) Certificatul de identificare conţine următoarele rubrici:
   1. însemnele de naţionalitate şi marca de identificare;
   2. tipul aeronavei şi constructorul;
   3. numărul de fabricaţie al aeronavei dat de constructor;
   4. numele şi adresa proprietarului;
   5. declaraţia privind baza legală pentru înscrierea într-un registru de identificare a aeronavelor civile;
   6. valabilitatea certificatului;
   7. data emiterii;
   8. semnătura emitentului.
    RACR 47.37 Limitări privind certificatul de identificare al aeronavei
   a) Certificatul de identificare al aeronavei este valabil numai în legătură cu folosirea aeronavei de către proprietarul sau deţinătorul legal al acesteia, pentru zboruri în spaţiul aerian naţional.
   b) Pentru zboruri în afara spaţiului aerian naţional, proprietarul/deţinătorul aeronavei identificate în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni trebuie să obţină aprobările necesare de la autoritatea statului în care intenţionează să zboare.
   c) Dacă nu există alte prevederi, valabilitatea certificatului de identificare este:
   1. un an, pentru aeronave de serie nou-construite;
   2. 3 ani, pentru prototipuri de aeronave;
   3. nelimitată, pentru celelalte categorii de aeronave.

   ANEXĂ
  la reglementare

    CLASIFICAREA AERONAVELOR
   
                               ┌─ Balon liber sferic
┌─ Balon liber ─┤
│ └─ Balon liber nesferic
┌─ Nemotorizate ─┤
Aeronave mai │ balon │ ┌─ Balon captiv sferic
┌─ uşoare decât ─┤ └─ Balon captiv ─┤
│ aerul │ └─ Balon captiv nesferic
│ │
│ │ ┌─ ┌─ Dirijabil rigid
│ └─ Motorizate ─┤ Dirijabil ─┤ Dirijabil semirigid
│ └─ └─ Dirijabil nerigid

AERONAVE ─┤ ┌─ ┌─ Planor terestru
│ ┌─ Nemotorizate ─┤ Planor ─┤
│ │ └─ └─ Hidroplanor
│ │
│ Aeronave mai │ ┌─ Avion terestru
└─ grele decât ─┤ ┌─ Avion ─┤ Hidroavion
aerul │ │ └─ Amfibiu
│ │ ┌─ Autogir terestru
│ │ ┌─ Autogir ─┤ Hidroautogir
│ │ │ └─ Autogir amfibiu
│ │ Aeronavă │
└─ Motorizate ─┤ cu aripă ─┤ ┌─ Elicopter terestru
│ rotativă │ Elicopter ─┤ Hidroelicopter
│ │ └─ Elicopter amfibiu
│ └─

│ ┌─ Ornitopter terestru
└─ Ornitopter ─┤ Hidroornitopter
└─ Ornitopter amfibiu